Γενικοί Όροι Χρήσης MyGenerali

Γενικοί Όροι Χρήσης MyGenerali

 

1. Εισαγωγή       

Η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «Generali Hellas Aνώνυμος Aσφαλιστική Eταιρία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή αρ. 40 (στο εξής η «Εταιρία»), δημιούργησε για τους πελάτες και ασφαλισμένους της την ψηφιακή υπηρεσία «ΜyGenerali», η οποία παρέχεται μέσω του διαδικτυακού της τόπου https://my.generali.gr/my/app (στο εξής ο «Δικτυακός τόπος») και μέσω της ομώνυμης εφαρμογής, η οποία εγκαθίσταται σε συσκευές κινητού τηλεφώνου ή tablet με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android (στο εξής η «Εφαρμογή»).

Με την εγγραφή στον Δικτυακό τόπο ή την εγκατάσταση  εντός αντιγράφου της Εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet σας και με την αποδοχή των παρόντων Γενικών  Όρων Χρήσης του «ΜyGenerali», η Εταιρία σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε άμεση πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, σε στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν την ασφαλιστική σας σχέση με την Εταιρία, καθώς και να διαχειρίζεσθε ηλεκτρονικά τις συναλλαγές σας με αυτήν.  Ειδικότερα, μέσω του «MyGenerali», μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας, τους όρους κάλυψης ανά συμβόλαιο και άλλα έγγραφα που σας αφορούν, να προβείτε σε πληρωμή ασφαλίστρων, να αναγγείλετε αξιώσεις, να υποβάλετε δικαιολογητικά και να παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των αιτημάτων αποζημίωσής σας, καθώς και να λάβετε υπηρεσίες έκτακτης βοήθειας και εξυπηρέτησης που αφορούν την  υγεία σας ή την ασφαλισμένη περιουσία σας.

Επιπρόσθετα, μέσω του «MyGenerali» έχετε την δυνατότητα πρόσβασης στην Υπηρεσία επιβράβευσης ασφαλούς και σωστής οδήγησης «MyDrive».

 

2. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής «ΜyGenerali»

 

2.1   Προκαταβολική αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης

Η χρήση του «MyGenerali» διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης (στο εξής οι «Όροι»). Θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies, και μόνο εφόσον τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα να προβείτε σε χρήση του Δικτυακού τόπου και της Εφαρμογής «MyGenerali».

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, θα επικαιροποιηθεί η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης και θα ενημερωθείτε με σχετική ανάρτηση στον Δικτυακό τόπο και στην Εφαρμογή. Για αυτό το λόγο, παρακαλείσθε να ανατρέχετε στους Όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεσθε για κάθε σχετική τροποποίηση και για τους κάθε φορά ισχύοντες Όρους. Η χρήση του «ΜyGenerali» μετά την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων.

Σε περίπτωση κατά την οποία η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του «ΜyGenerali» ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες  Όρους. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι κάθε συμβολαίου.

 

2.2   Πρόσβαση

Για την πρόσβαση και τη χρήση του «MyGenerali», θα πρέπει να έχετε την ιδιότητα του συμβαλλόμενου ή του ασφαλισμένου σε ένα, τουλάχιστον, ενεργό ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Εταιρίας, σε οποιονδήποτε κλάδο ασφάλισης, και να δημιουργήσετε  λογαριασμό “Generali ID”, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία σας στα αντίστοιχα πεδία της Φόρμας Εγγραφής (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και δημιουργώντας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στη Φόρμα στοιχεία, δεν είναι σύμφωνα με αυτά που διαθέτει ήδη η Εταιρία, δεν είναι δυνατή η εγγραφή σας και θα λάβετε    σχετική ενημέρωση από την Εταιρία. Για κάθε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 18112, 210 8096100)

Καθώς το «MyGenerali»  σας αναγνωρίζει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη συνδυαστικά μέσω των στοιχείων ταυτοποίησής σας που έχετε δηλώσει στην Εταιρία, είναι ευθύνη σας  η εξασφάλιση του απορρήτου αυτών των στοιχείων σας, καθώς και των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης, τους οποίους δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Κάθε χρήστης είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει, η οποία πρέπει να είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία σας  από τυχόν πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στα προσωπικά στοιχεία σας ή στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Η πρόσβαση στο «MyGenerali» παρέχεται δωρεάν. Ως χρήστες, όμως, έχετε την ευθύνη για τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. τέλη παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, χρεώσεις χρόνου χρήσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, κλπ.), καθώς και για την καλή λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου ή άλλου τυχόν απαραίτητου προσωπικού σας εξοπλισμού  που θα σας επιτρέπει την πρόσβαση στην Εφαρμογή  και στις σελίδες του Δικτυακού τόπου. H Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά την εν λόγω πρόσβαση, τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβλητέα τέλη κάθε μορφής.

 

2.3   Κανόνες Χρήσης

Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε και να κάνετε χρήση του «MyGenerali»,  δεσμεύεστε:

         i.            να ενημερώνετε τα στοιχεία εγγραφής και πρόσβασής σας, ώστε να διατηρούνται ακριβή και έγκυρα, και να προστατεύετε το απόρρητο αυτών,

       ii.            να παρέχετε αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που σας ζητούνται στις Φόρμες Εγγραφής, Εξυπηρέτησης, Αναγγελίας Ζημίας, Αναγγελίας Νοσηλείας ή Υποβολής Εξωνοσοκομειακών εξόδων μέσω του «MyGenerali»,

     iii.            να χρησιμοποιείτε το «MyGenerali» με τρόπο ορθό, θεμιτό και τίμιο,

     iv.            να ειδοποιήσετε άμεσα την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής σας και για οποιαδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση ασφαλείας,

       v.            να μην αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο σε πληροφορίες και δεδομένα άλλων χρηστών του «MyGenerali»,                    

     vi.            να μην καταχωρήσετε στο «MyGenerali», δημοσιεύσετε ή μεταδώσετε με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε το σχετικό δικαίωμα μετάδοσης (όπως η καταχώριση ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων προσώπων) ή περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου αυτών,  

    vii.            να μην καταχωρήσετε στο «MyGenerali», δημοσιεύσετε ή μεταδώσετε με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή  ζημιώνει με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρίας ή τρίτων.

  viii.            να μην θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των δικτύων της Εταιρίας, αναρτώντας ή/και διαθέτοντας περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό,

      ix.            γενικά να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία, και να  απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική  συμπεριφορά και πράξη κατά τη χρήση του «MyGenerali».

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η τήρηση των κανόνων χρήσης αποτελεί μία ουσιαστική προϋπόθεση για τη διατήρηση της πρόσβασής σας. Η Εταιρία δικαιούται να διακόψει την πρόσβασή σας στο «MyGenerali» ή σε ορισμένες από τις λειτουργίες του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να σας οφείλει, εξαιτίας αυτού, οποιαδήποτε αποζημίωση, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων των παρόντων Όρων.  Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες του Δικτυακού τόπου και της Εφαρμογής  θα ευθύνονται για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στην Εταιρία ή σε τρίτο, που απορρέει από κάθε μορφής παράβαση αυτών.

 

3. Ειδικές λειτουργίες και Όροι του «MyGenerali»

3.1. Ηλεκτρονική πληρωμή ασφαλίστρων «FastPay»

Με την εγγραφή σας στο «MyGenerali», αποκτάτε αυτόματα πρόσβαση στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληρωμής Ασφαλίστρων «FastPay», που προσφέρει άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις τρέχουσες Ειδοποιήσεις Πληρωμής Ασφαλίστρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων που διατηρείτε στην Εταιρία, τους  Κωδικούς Πληρωμής αυτών, καθώς και όλους τους εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησής τους. Η Υπηρεσία αυτή σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα «online» πληρωμής οφειλόμενων ασφαλίστρων, μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας, μέσω του συστήματος διατραπεζικών συναλλαγών (σύστημα ΔΙΑΣ) σε συνεργασία με την Τράπεζα ALPHA BANK.  Οι ειδικοί όροι χρήσης της Υπηρεσίας αυτής είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα https://fastpay.generali.gr/Terms

 

3.2 Αίτηση οδικής βοήθειας  «My Road Assistance»

Αυτή η υπηρεσία διατίθεται προς εσάς, εφόσον είστε δικαιούχος των παροχών οδικής βοήθειας, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας κλάδου αυτοκινήτου της Εταιρίας, και παρέχεται από τις εταιρίες EUROP ASSISTANCE Α.Ε. και EUROP ASSISTANCE FRANCE S.A. Ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο μέσω του «MyGenerali», μπορείτε να πραγματοποιήσετε online την αίτηση Οδικής Βοήθειας, και εάν χρειαστεί, να παρακολουθήσετε την άφιξη του οχήματος που θα έχει σταλεί από την EUROP ASSISTANCE για να προχωρήσει στην αποκατάσταση της βλάβης/ ρυμούλκησης του οχήματός σας. Η υπηρεσία αυτή υπόκειται σε ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα https://assisauto.generali.fr.

Η λειτουργία της υπηρεσίας αυτής βασίζεται στον εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης του κινητού σας τηλεφώνου. Αυτός ο εντοπισμός προϋποθέτει την προηγούμενη συμφωνία σας κατά την αίτηση οδικής βοήθειας στον ιστότοπο της EUROP ASSISTANCE.  

 

3.3 Απομακρυσμένη επικοινωνία μέσω streaming με συνεργάτη/πραγματογνώμονα

H υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη σε πελάτες και ασφαλισμένους σε συμβόλαια του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων και παρέχεται σε συνεργασία με την εταιρεία DAT Hellas Ε.Π.Ε. Μέσω ειδικής εφαρμογής λογισμικού της εταιρείας αυτής, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και υλικών ζημιών στο όχημά σας, παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης του κινητού σας τηλεφώνου, μέσω διακομιστή (server)  που υποστηρίζει λειτουργίες μετάδοσης ήχου  και εικόνας, προς το σκοπό απομακρυσμένης επικοινωνίας σας μέσω streaming με υπαλλήλους ή  πραγματογνώμονες της Generali ή συνεργαζόμενων με αυτήν συνεργείων επισκευής οχημάτων.  Η απομακρυσμένη επικοινωνία πραγματοποιείται με την πρόσβαση στη συσκευή του κινητού σας τηλεφώνου μέσω sms συνδέσμου, και κατά τη διάρκεια αυτής ο συνεργάτης/ πραγματογνώμονας δημιουργεί και αποθηκεύει μέσω snapshots από videos  φωτογραφικά αρχεία, που αποστέλλονται και αρχειοθετούνται στο φάκελο της ζημίας σας στην Εταιρία.  Κατά τη σύνδεση σας, καταγράφεται το ιστορικό της επικοινωνίας σας, που περιλαμβάνει τις φωτογραφίες και λεπτομέρειες της επικοινωνίας.

Η χρήση της υπηρεσίας αυτής προϋποθέτει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης φωτογραφιών και videos). Επιπλέον, επιβαρύνεστε με το κόστος σύνδεσης της συσκευής σας με το διαδίκτυο και τυχόν χρεώσεις χρόνου χρήσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

 

3.4 Υπηρεσίες εξυπηρέτησης που αφορούν την υγεία σας «My Health Assistance»

Με την εγγραφή σας στο «MyGenerali», αποκτάτε αυτόματα πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εταιρίας, που αφορούν καλύψεις και παροχές των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας σας. Ειδικότερα, μπορείτε: (α) να κλείσετε ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρό της ειδικότητας που σας ενδιαφέρει ή να προγραμματίσετε διαγνωστικές εξετάσεις και προληπτικούς ελέγχους σε μέρες και ώρες της επιλογής σας, (β) να  ζητήσετε την προέγκριση προγραμματισμένης νοσηλείας σας ή να προβείτε σε αναγγελία νοσηλείας σας και (γ) να υποβάλετε ηλεκτρονικά προς αποζημίωση εξωνοσοκομειακά έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής σας.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών μέσω του «ΜyGenerali» ρυθμίζεται από τους ειδικότερους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας και προϋποθέτει την προηγούμενη συμφωνία σας για την επεξεργασία των δεδομένων υγείας σας από τη Generali, καθώς και για τη διαβίβαση τους, όπου απαιτείται, σε συνεργαζόμενα συντονιστικά κέντρα και παρόχους υπηρεσιών υγείας, προς το σκοπό της παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών και καλύψεων, και του ελέγχου και διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.generali.gr

 

3.5 Υπηρεσία επιβράβευσης ασφαλούς και σωστής οδήγησης «MyDrive»

H υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη σε κατόχους ενεργών ασφαλιστηρίων συμβολαίων κλάδου αυτοκινήτου Speed On με εξάμηνη ή ετήσια συχνότητα πληρωμής και παρέχεται σε συνεργασία με την εταιρεία «OSeven Single Member Private Company». Με την εγγραφή σας στο «MyGenerali», αποκτάτε αυτόματα πρόσβαση στην υπηρεσία επιβράβευσης ασφαλούς και σωστής οδήγησης «MyDrive» (στο εξής η «Υπηρεσία»), η οποία αφού ενεργοποιηθεί, καταγράφει αυτόματα τις διαδρομές των χρηστών με στόχο την παρακολούθηση και βελτίωση της οδηγικής τους συμπεριφοράς. Η ενεργοποίηση χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά προκειμένου να δοθούν όλες οι απαραίτητες συναινέσεις και να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις εγκατάστασης και ενεργοποίησης της Υπηρεσίας, όπως η διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα https://mydrive.generali.gr/. Με την εφαρμογή αλγόριθμων τηλεματικής στα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των αισθητήρων του έξυπνου κινητού τηλεφώνου σας (ενδεικτικά δεδομένα τοποθεσίας, επιταχυμσιομέτρου,  γυροσκοπίου) και αποστέλλονται απευθείας και αποθηκεύονται στους διακομιστές της παρόχου εταιρίας «OSeven Single Member Private Company», αξιολογείται η οδηγική συμπεριφορά και υπολογίζεται μια βαθμολογία (στο εξής η «Βαθμολογία»), η οποία εμφανίζεται εντός της Υπηρεσίας με τη μορφή ενός σκορ από το 0 έως το 100 και μίας περίληψης της διαδρομής σας. Η Βαθμολογία αυτή αποστέλλεται επίσης στη Generali προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή επιβραβεύσεων από αυτήν. Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών χρησιμοποιούνται δεδομένα θέσης (GPS) για τον εντοπισμό της συσκευής σας και σύνδεση διαδικτύου, είτε με τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (GPRS ή/και LTE, κλπ.) είτε ασύρματου δικτύου (wi-fi), για τη μετάδοση των δεδομένων στην «OSeven Single Member Private Company». Οι ειδικοί όροι χρήσης της Υπηρεσίας αυτής είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα https://mydrive.generali.gr/.

 

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Εκτός τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται στο Δικτυακό τόπο και στην Εφαρμογή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Generali Hellas Α.Α.Ε. Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στο «MyGenerali» ανήκει στην Εταιρία ή/και στον Όμιλο Generali, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό τόπο και στην Εφαρμογή ανήκουν στην Generali Hellas Α.Α.Ε. ή στον Όμιλο Generali ή στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.

Συνεπώς, τίποτα από το παραπάνω περιεχόμενο δε δύναται, ολικά ή μερικά, να πωληθεί, αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί ή φορτωθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο,  χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Με την εγκατάσταση εντός αντιγράφου της Εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο ή tablet παρέχεται σε εσάς από την Εταιρία μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης της Εφαρμογής «MyGenerali» για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

 

5. Περιορισμός ευθύνης

Τα περιεχόμενα του «MyGenerali» παρέχονται «ως έχουν»  χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία, τη χρήση του και την παροχή υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού.

Κάθε είδους πληροφορία που παρέχεται από το «MyGenerali» παρέχεται με καλή πίστη από την Εταιρία. Οι χρήστες αποδέχονται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο «MyGenerali» δεν αποτελούν άμεση ή έμμεση σύσταση, συμβουλή ή παρότρυνση για διενέργεια χρηματοοικονομικής ή επενδυτικής πράξης ή άλλης πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα. Εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια να αξιολογήσετε κάθε πληροφορία και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στην ιδιωτική σας βούληση, χωρίς η Εταιρία να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εγγράφων που είναι αναρτημένα στο «MyGenerali», και των εγγράφων που σας έχουν παραδοθεί ή/και αποσταλεί από την Εταιρία στην έναρξη της ασφάλισης ή/και στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου σας, υπερισχύουν τα έγγραφα που σας έχουν παραδοθεί ή/και αποσταλεί.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διαθεσιμότητα και τη συντήρηση του «ΜyGenerali», δεν εγγυάται όμως ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, δίκτυα επικοινωνιών ή άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία που απορρέει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο «MyGenerali», την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτών, την καθυστέρηση ή τη διακοπή λήψης των υπηρεσιών του, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Αν και η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του «MyGenerali»  από ψηφιακούς ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό δεν θα προσβληθεί ποτέ. Συνεπώς, κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για τη χρήση των δικών του συστημάτων προστασίας anti-virus κλπ πριν τη χρήση του  «MyGenerali» ή την αποθήκευση πληροφοριών ή περιεχομένου αυτού στον H/Y του.

Στις περιπτώσεις που το «MyGenerali» παρέχει σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων, αυτοί έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, την νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρίας.

 

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημερωθείτε στο https://www.generali.gr/el/dilosi-prostasias-prosopikon-dedomenon σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

7. Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Εάν οποιαδήποτε διάταξη  των ανωτέρω Όρων κριθεί ή καταστεί άκυρη, ακυρώσιμη, καταχρηστική, αντίθετη προς το νόμο ή τα χρηστά ήθη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς και εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: Απρίλιος 2023